Lưu trữ Danh mục: FAS VỚI CỘNG ĐỒNG

FAS với cộng đồng chính là một hoạt động đoàn thể những người cùng sống, có điểm giống và gắn kết thành khối thống nhất trong sinh hoạt xã hội.