Làm thế nào để tính toán có bao nhiêu tấn hạt vật chất được thải ra môi trường?

Phương pháp đo thực tế

Lượng khí thải thực tế = tỷ lệ phát thải x số ngày sản xuất x số giờ làm việc hàng ngày x 10-3 hoặc

Lượng khí thải thực tế = nồng độ khí thải x tốc độ dòng chuẩn x số ngày sản xuất x số giờ làm việc hàng ngày x 10-9

Phương pháp đo thực tế là tính toán dựa trên tốc độ phát thải chất ô nhiễm hoặc nồng độ chất ô nhiễm trong báo cáo thử nghiệm tháng này hoặc quý. Đơn vị phát thải chất ô nhiễm của phương pháp đo thực tế là tấn.

Ví dụ: Một luồng khí thải được đo với các chỉ số như sau:

  • Tốc độ phát thải hạt trong quý 3 là 3,36×10-1 kg/h hoặc 0,336 kg/h
  • Nồng độ phát thải là 21 mg/m3
  • Tốc độ dòng chuẩn là 15.988 m3/h
  • Số giờ làm việc hàng ngày là 8 giờ và tổng thời gian làm việc từ tháng 7 đến tháng 9 là 84 ngày

— > Vậy, lượng phát thải hạt bụi thực tế theo tỷ lệ phát thải = 0,336 x 8 x 84 x 10-3 = 0,225792t đến 5 chữ số thập phân ≈ 0,22579t

và tính lượng phát thải hạt bụi thực tế dựa trên về nồng độ phát thải = 21 x 15988 x 8 x 84 x 10-9 = 0,2256226t đến 5 chữ số thập phân ≈ 0,22562

Phương pháp hệ số phát sinh ô nhiễm

Nếu không có báo cáo thử nghiệm thì phải tính toán theo hệ số phát sinh ô nhiễm. Tuy nhiên, hệ số phát sinh ô nhiễm dạng hạt và phương pháp tính toán ở mỗi ngành là khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *